DLA KSIĘGOWYCH

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA: CECHY SZCZEGÓLNE PRZEWODNIKI WIDEO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (pdf) POBIERZ: PC
Cechy szczególne
 • FUNKCJE zgodne z GAAP i MSSF
 • Jakość danych: przepisy szczególne
 • Bezpośrednia wymiana danych między systemem biurowym firmy a księgowym

 • WYKONYWANIE ZADAŃ KSIĘGOWYCH DLA KLIENTÓW
  Przetwarzaj i wymieniaj dane ze swoimi klientami
  • Prześlij wszystkie swoje dane biznesowe z aplikacji na Androida i systemów POS do aplikacji PC Business
  • Prześlij swoje dane do aplikacji księgowego
 • Prześlij dane klienta do swojej aplikacji
 • Sprawdź dane i wykonaj podstawowe zadania księgowe
 • Użyj systemu do wykonywania zadań związanych z listami płac. Rekordowe płatności: podatek, odliczenia, emerytury obliczane automatycznie; generuj & amp; potwierdzenia płatności e-mailem dla pracowników
 • Przygotuj raporty dla urzędu skarbowego: raporty kwartalne i roczne zeznanie podatkowe
 • Przeprowadź procedury zamykania ksiąg • Prześlij dane do aplikacji klienta

  • Obsługa profesjonalnego księgowego może być prowadzona zdalnie: klienci i księgowy pozostają w swoich biurach

  System może być używany w lokalach klientów lub podobny do systemu księgowego w chmurze: dane klientów przesyłane do aplikacji księgowego  ELASTYCZNA KONFIGURACJA: OBSŁUGUJE WSZYSTKIE STANDARDOWE ZADANIA KSIĘGOWE DLA SME
  JAKOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ DANYCH
  FUNKCJE ZGODNE Z GAAP I ifrs

  Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP)

  System obsługuje ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) dla różnych krajów. Osiąga się to w oparciu o elastyczną konfigurację systemu.

 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa
 • Kontrola zapasów i produkcja
 • Lista płac: raty podatku dochodowego, potrącenia, emerytury,

  CECHY SZCZEGÓLNE
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

  Oprócz standardowych funkcji księgowych, system zapewnia dodatkowe (opcjonalne) funkcje, co czyni go w zasadzie zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Rachunkowości dla małych i średnich podmiotów (MSSF MSP).

  Specyficzne cechy procedur MSSF, w porównaniu z ogólnie przyjętymi praktykami rachunkowości dla poszczególnych krajów, są związane z analizą faktycznej sytuacji finansowej firmy w otoczeniu rynkowym, a nie tylko z rejestrowaniem przepływu aktywów związanych z działalnością finansową spółki. Na funkcje wspierające MSSF składają się:
  • Standardowe raporty MSSF
  • Automatyczne utrzymywanie listy kont księgi głównej, które są potrzebne do przekazywania raportów MSSF
  • Narzędzia do oceny sytuacji finansowej spółki w istniejącym otoczeniu rynkowym poprzez przeszacowanie aktywów kapitałowych na podstawie ich wartości rynkowej.
  Standardowe raporty MSSF obsługiwane przez system:

  1.1 SPRAWOZDANIE z całkowitych dochodów
  Raport ma znaczenie podobne do rachunku zysków i strat z nieco inną prezentacją kategorii przychodów i kosztów

  1.2 RACHUNEK przepływów pieniężnych
  Rzeczywisty przepływ gotówki dla firmy

  1.3 SPRAWOZDANIE z sytuacji finansowej
  Lista aktywów i pasywów spółki, która wskazuje również aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe  Jakość i integralność danych: przepisy szczególne

  System umożliwia ustawienie ścisłej procedury rejestrowania transakcji.

  1. W przypadku ustawienia opcji dziennika kontroli utrzymania transakcji każda transakcja jest specjalnie rejestrowana w tabeli dziennika oprócz wstawiania głównej księgi rekordów. Rekordy w pliku dziennika mają numer sekwencyjny, sygnaturę czasową i zaszyfrowaną sygnaturę, dzięki czemu transakcja nie może być opatrzona datą wsteczną ani zmodyfikowana bez natychmiastowego wskazania rozbieżności w tabeli dziennika.

  Transakcji nie można po prostu usunąć z systemu. Zamiast usuwania system anuluje sprzedaż lub zakup transakcji z odpowiednim zapisem anulowania wstawionym do Księgi Głównej. Jeśli transakcja lub którykolwiek z jej szczegółów został przypadkowo zarejestrowany, użytkownik musi utworzyć osobną transakcję w księdze głównej jako korektę. Jest to rygorystyczna procedura księgowa przeprowadzana w celu zapewnienia poprawności danych. Użytkownik nie może dokonywać żadnych zmian danych finansowych bez rejestrowania ich w dzienniku przez aplikację. Chociaż wdrażany elektronicznie, jest podobny do prowadzenia tradycyjnych papierowych ksiąg rachunkowych, w których zapisów nie można wyczyścić ani usunąć.

  Po rozpoczęciu procedura logowania nie może zostać przerwana ani zatrzymana przez użytkownika. W przypadku całkowitego zresetowania danych odpowiedni dziennik jest wstawiany do dziennika. Rekordy dziennika utworzone przed zresetowaniem danych są nadal przechowywane, choć oznaczone jako związane z nieprawidłowymi transakcjami.

  Książki mogą być przedstawione do audytu z ważnością i integralnością danych, co zapewnia aplikacja. W niektórych krajach może to być wymóg prawny.

  2. W PRZYPADKU, gdy opcja dziennika kontroli transakcji nie jest ustawiona, transakcje nie są rejestrowane w tabeli dziennika. transakcja (np. sprzedaż lub zakup) może zostać usunięta, jeśli zostanie przypadkowo zarejestrowana. Jest to znacznie prostsza procedura księgowa, którą można zastosować, jeśli system oprogramowania nie zostanie przedstawiony do kontroli.

  Wymiana danych między systemem biurowym firmy a księgowym

  Dane z aplikacji komputerowej klienta można wymieniać z aplikacją księgową
  Daje to opcję pracy z danymi klienta na komputerze księgowego poza siedzibą klienta. Przetworzone dane można pobrać z powrotem na komputer klienta

  Jest to funkcjonalność podobna do zapewnianej przez systemy księgowości w chmurze, chociaż technicznie jest wdrażana bez użycia chmury. Wymiana danych odbywa się jako mechanizm przekazywania danych B2B.